Закажана седница на Совет при Општина Кратово

На ден 30.05.2014 год.(петок) во 14.00 часот во салата за состаноци ќе биде одржана 15-тата  седница на Советот на Општина Кратово.

Дневен ред на седницата е:

-Предлог-Записник од 11-тата седница на Советот на општина Кратодово одржана на ден 28.02.2014 год.;

-Предлог-Записник од 12-тата седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 07.03/2014 год.;

-Предлог-Записник од 13-тата седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 17.03.2014 год.;

-Предлог-Записник од 14-тата седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 30.04.2014 год.;

1.Предлог-Одлука за констатирање престанок на мандатот на член на Советот на општина Кратово;

2.Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.727, к.п.1236/2, к.п.361 и к.п.153/4 КО Кратово;

3.Предлог-Одлука за утврудвање за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на објектите на к.п.3298 и к.п.2708 КО Кратово ;и

4.Прашања и предлози.

Совет на Општина Кратово

facebooktwittergoogle_pluslinkedin