Десетта седница на Совет на општина Кратово

Десеттата седница на Советот на општина Кратово е закажана за ден 31.01.2014 година(петок) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 15.00 часот. Дневен ред е следниот , и тоа:

-Предлог-Записник од деветтата седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 25.12.2013 година;

1.Предлог-Програма со Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа на Советот на општина Кратово во 2014 година;

2.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Кратово за 2014;

3.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Кратово за 2014 година;

4.Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување, на објектите на к.п.1091/1 КО Филиповци, к.п.879 КО Коњух, к.п.1849 и к.п.1850 КО Железница;

5.Предлог-Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.511 и к.п.503/1 КО Кратово;

6.Годишен извештај со Предлог-Решение за усвојување на Годишен извештај за работа на комуналната инспекција во општина Кратово за 2013;

7.Програма со Предлог-Решение за усвојување на Програма за работа на комуналната инспекција во општина Кратово за 2014 година;

8.Годишен извештај со Предлог-Решение за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ,,Музеј на град Кратово,,-Кратово за 2013 година;

9.Годишна програма со Предлог-Решение за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ,,Музеј на град Кратово,,-Кратово за 2014 година;

10.Годишен извештај со Предлог-Решение за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУ Дом на културата,,Лазар Софијанов,,-Кратово за 2013 година;

11.Годишна програма со Предлог-Решение за усвојување на Годишна програма за работа и развој на ЈОУ Дом на културата,,Лазар Софијанов,,-Кратово за 2014 година;

12.Статут со Предлог-Решение за давање согласност на статутот на ЈОУДГ,,Царка Андреевска,,-Кратово;

13.Правилник со Предлог-Решение за давање согласност на правилникот за организација и систематизација на работните места на јавните службеници во ЈОУДГ,,Царка Андреевска,,-Кратово;

14.Прашања и предлози

На седницата е поканет Градоначалникот на општина Кратово и Раководители на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin