Годишен финансиски извештај од програмата за култура на општина Кратово

kratovo

Во програмата за култура на општина Кратово беше изготвен Годишниот наративен и финансиски извештај за реализирани активности кој беше усвоен од Советот на општина Кратово одржан на ден 27.02.2009 година .Финансискиот извештај ѓи опфаќа реализираните активности во 2008 година во областа на културата одобрени за реализација од страна на Амбасадата на Кралството Холандија.Координатор и одговорно лице за овој дел во ЛЕР е Лимонка Георгиева-Самостоен референт.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin