Повик за Понуди за градежни работи за „Изградба на нов зелен пазар во општина Кратово”.

Република Македонија

Проект за подобрување на општински услуги – МСИП

Кредит Бр. 8158-МК

MSIP-NCB-054-15

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услуги (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за „Изградба на нов зелен пазар во Општина Кратово“.

3. Општина Кратово ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Изградба на нов зелен пазар во општина Кратово”.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00

Адреса: Општина Кратово

Град: Кратово

Поштенски број: 1360

Држава: Република Македонија

Телефон: +0038931481202

Факс: +0038931481202, 00389311481-335

Електронска адреса: opstina_kratovo@yahoo.com

6. Комплетната Тендерска документација на македонски јазик заинтересираните понудувачи може да ја купат по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3000 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 737014049563010

Приходно конто: 724125

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кратово.

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 02.02.2016, 12:00. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 02.02.2016, 12:00.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 600.000,00 МКД.

10.Адреса: Општина Кратово

Град: Кратово

Поштенски број: 1360

Архива

Држава: Република Македонија

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin