Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово во учебната 2016/17 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,41/2014, 116/2014,135/2014,10/2014, 98/2015,145/2015) член 30 и 31 од Статутот на средното општинско училиште Митко Пенџуклиски Кратово и  Конкурсот на Министерството за образование и наука од март 2016 година за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2016/17 година во Република Македонија, Училишната комисија за запишувaње ученици во средното општинско училиште Митко Пенџуклиски Кратово , објавува

Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово во учебната 2016/17 година

Запишувањето на учениците се врши согласно условите и начинот утврдени со Законот за средно образование, Законот за стручно образование и обука и Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта од месец март 2016 година.

I. Во СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово во учебната 2016/2017 година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки и тоа:

 1. Во гимназиско образование ќе запишат 68 ученици во две паралелки.
 2. Во стручно образование Хемиско – технолошка струка, прехранбен техничар со четиригодишно траење ќе се запишат 34 ученици во една паралелка.
 3. Во стручно образование Угостителско – туристичка струка, угостителски техничар за рурален туризам со четиригодишно траење ќе се запишат 34 ученици во една паралелка.

II. Услови за запишување на учениците се:

 • да има завршено основно образование;
 • да не се постари од 17 години;
 • да се определиле за Програмите од гимназиско или стручно образование;
 • да ги исполнуваат критериумите согласно огласот.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат ако имаат до 10 % (десет) проценти помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот.

III. Потребни документи за запишување

При пријавувањето учениците треба да ги поднесат следните документи:

 • пријава за запишување ученици во прва година која ја подигнуваат од училиштето (бесплатна);
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
 • извод од матична книга на родените (без оглед на датумот на издавањето, оригинал или фотокопија заверена на нотар).

IV. Рокови за запишување

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока: Јунски и Августовски, со две пријавувања за јунскиот и едно пријавување за августовскиот уписен рок.

Првото пријавување и запишување во Јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 Јуни 2016 година, а резултати од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 Јуни 2016 година.

Квалификационото тестирање ќе се организира на 1 Јули 2016 година, а резултатите ќе се објават на 2 Јули 2016 година на огласна табла.

Второто пријавување и запишување на ученици ќе се врши на 4 Јули 2016 година, а резултати од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 Јули 2016 година.

Пријавувањето во Августовскиот уписен рок се врши на 24 Август 2016 година, а резултати од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 Август 2016 година.

V. Критериум за избор

Изборот на учениците се врши според следните критериуми:

 • среден успех на учениците од VI до IX одделение;
 • среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);
 • средна вредност од поени добиени за поведение.

Значајни предмети за гимназиско образование се математика и историја.

Значајни предмети за Стручно образование – Хемиско-технолошка струка-прехранбрен техничар се хемија и математика.

Значајни предмети за Стручно образование – Угостителско – туристичка струка, угостителски техничар за рурален туризам се биологија и географија.

VI. Утврдени минимум поени

 • Гимназиско образование ……. 60 поени;
 • Стручно образование, Хемиско-технолошка струка – прехранбрен техничар со четиригодишно траење …… 45 поени;
 • Стручно образование, Угостителско-туристичка струка, Угостителски техничар за рурален туризам со четиригодишно траење …….. 45 поени;

Учениците кои ја повторувале I (прва) година задолжително се запишуваат во првиот уписен рок.

Учениците по сите критериуми можат да добијат најмногу 80 поени и тоа:

 • среден успех од шесто до деветто одделение најмногу 50 поени;
 • среден успех од четирите наставни предмети најмногу 20 поени;

(по пет поени за секој предмет) – за освоено место од меѓународни и републички натпревари – најмногу 5 поени (на ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени);

 • за средна вредност од поените за поведение од шесто до деветто одделение најмногу 5 поени (примерно поведение 5 поени, Добро 3 и Незадоволително 0 поени).

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin