Триесет и осмата седница на Советот на општина Кратово

РЕШЕНИЕ

за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Кратово

Ја свикувам триесет и осмата седница на Советот на општина Кратово која ќе се одржи на ден 29.06.2016 година (среда) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 10 часот. За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

  • Предлог – Записник од триесет и седмата седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 31.05.2016 година;
  1. Предлог – Ребаланс на буџетот на Општина Кратово за 2016 година;
  2. Предлог – Одлука за давање согласност за започнување на постапка за експропријација на недвижен имот за проширување на градските гробишта во Кратово;
  3. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп 3011/2 за КО Близанци, Општина Кратово;
  4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп 467 за КО Близанци, Општина Кратово;
  5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп 2899/1 за КО Страцин, Општина Кратово;
  6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп 983 за КО Тополовиќ, Општина Кратово;
  7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп 984 за КО Тополовиќ, Општина Кратово;
  8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп 1778/2 за КО Татомир, Општина Кратово;
  9. Прашања и предлози.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и Раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на Општина Кратово.

Се известуваат поканетите службени лица за задолжително присаство на седницата на Советот.

                                                                                                                                                                                                                                   Претседател

на Совет на општина Кратово

Сашо Ѓеоргиевски

facebooktwittergoogle_pluslinkedin