Изградба на систем за наводнување и хидроелектрични централи во ХС Злетовица

Се известуваат сите заинтересирани страни дека е достапна техничката документација – Студија за оцена на влијанието врз животната средина од изградба на систем за наводнување и хидроелектрични централи во Хидросистемот Злетовица, со цел да се овозможи ваше учество согласно процедурата за оцена на влијание врз животната средина врз предметниот проект.

ОВЗС Злетовица-МКД.pdf 

Нетехничко резиме Злетовица-МКД.pdf

facebooktwittergoogle_pluslinkedin