Решение за свикување на 57-та седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 57 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 15.03.2021 година (понеделник) во салата на Музеј на град Кратово со почеток во 11 часот . За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Предлог-Записник од 56-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 23.02.2021 година;

1. Годишна (завршна) сметка и Годишен извештај со Предлог – Одлука за усвојување на Годишна (завршна) сметка на Буџетот и Годишен извештај на Општина Кратово за 2020 година;
2.Годишни (завршни) сметки и Годишни финансиски извештаи со Предлог – Одлука за усвојување на Годишните (завршните) сметки и годишните финансиски извештаи на ООУ „Кочо Рацин“ Кратово за 2020 година;

3. Годишни (завршни) сметки и Годишни финансиски извештаи со Предлог – Одлука за усвојување на Годишните (завршните) сметки и финансиски извештаи на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово за 2020 година;

4. Годишни (завршни) сметки и  финансиски извештај со Предлог – Одлука за усвојување на Годишните (завршните) сметки и финансискиот извештај на ЈОУ  Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово за 2020 година;

5. Годишен извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на  ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово за 2020 година;

6. Годишни (завршни) сметки и Годишни финансиски извештаи со Предлог – Одлука за усвојување на Годишните (завршните) сметки и годишните финансиски извештаи на ОУ „Музеј на град Кратово“ Кратово за 2020 година;

7. Годишни (завршни) сметки и Годишни финансиски извештаи со Предлог – Одлука за усвојување на Годишните (завршните) сметки и годишниот финансиски извештај на ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово за 2020 година;, и

8.Годишна (завршна) сметка со Предлог – Одлука за усвојување на Годишната (завршна) сметка  на ЈП „Кратово“ за 2020 година;

9.Извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работата на ЈП „Кратово“ Кратово за 2020 година;

10.Годишна програма со Предлог-Одлука за усвојување на Годишна програма за заштита на природата за локалитет Куклица за 2021 година;

11. Годишна програма со Предлог-Одлука за усвојување на Годишна програма за заштита на природата за локалитет Плоче – Литотелми за 2021 година;

12. Предлог – Одлука за доделување на помош од Буџетот на општина Кратово;

13. Предлог-Решение за избор и именување на членови на Советот на млади на општина Кратово; и

14.Прашања и предлози.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

Претседател на Совет на општина Кратово

Слободан Постолов
facebooktwittergoogle_pluslinkedin