Јавен повик за одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа во м.в КО Страцин

ОПШТИНА КРАТОВО

—————————————————————————————————-

контакт тел.031 481-202,www.opstinakratovo.gov.mk,e-mail:contact.kratovo@gmail.com 

Предлог Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа со капацитет над 1MW и телекомуникациски столбови,м.в.сна,КО Страцин општина Кратово

ЈАВНА АНКЕТА

ОД 13.05.2021 ГОДИНА ДО 11.06.2021ГОДИНА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НА ДЕН 19.05.2021 ГОДИНА

Јавен повик

Анкетен лист (1)

Известување до субјекти за одржување на ЈА и ЈП(општина)

 

СООПШТЕНИЕ- ЈАВНА АНКЕТА

ПЛАКАТ-УПВНМ СТРАЦИН

УПВНМ-СНА,КО Страцин-графички прилог

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin