Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1900, КО Талашманце, Општина Кратово

Решение за одобрување на проектна програма

Проектна програма за КО Талашманце

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin