Дваесет и четврта седница на Совет на општина Кратово

Врз основа на член 39 став 1 и 2 и член 48 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а согласно член 25 од Статутот на општина Кратово и член 35 од Деловодникот на Советот на општина Кратово, Претседателот на советот донесува:

РЕШЕНИЕ

за свикување на дваесет и четвртата седница на Советот на општина Кратово

Ја свикувам дваесет и четвртата седница на Советот на општина Кратово која ќе се одржи на ден 29.04.2015 година (среда) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 13 часот за седницата го предлагам следниот :

ДНЕВЕН РЕД

– Предлог – Записник од дваесет и третатат седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 13.03.2015 година;

  1. Предлог – Одлука за формирање на Локален Совет за превенција во општина Кратово;
  2. Предлог – Одлука за давање согласност за преостапување на патничко моторно возило;
  3. Предлог – Одлука со Предлог – Одлука за усвојување на Деловник за работа на Совет на млади на општина Кратово;
  4. Статут со Предлог – Решение за давање согласност на Статутот на ОУ Музеј на град Кратово од Кратово;
  5. Статут со Предлог – Решение за давање согласност на Статутот на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ од Кратово;
  6. Оглас со Предлог – Решение за давање согласност на огласот за запишување ученици во 1-ва (прва) година во учебната 2015/2016 година во СОУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово и
  7. Прашања и предлози.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и Раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

Претседател

на Совет на општина Кратово

Сашо Ѓеоргиевски

facebooktwittergoogle_pluslinkedin