Објава: Номинација на лица задолжени за комуникација со лица со пречки во развојот во ЕЛС Општина Кратово

download (1)

Општина Кратово

ОБЈАВУВА:

Согласно обврската која што произлегува од заклучоците од Шестата седница на Владата на Република Македонија одржана на 07.07.2014, во врска со номинација на лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост од страна на државните органи, јавните претепријатија, установи, фондови, други институции и организации, единиците на локалната самоуправа и правосудните органи, во рамките на нашата општина Градоначалникот ги номинира следните лица да бидат задолжени за комуникација со лицата со пречки во развоjот:

Славица Коцевска – соработник во одделение за урбанизам во општина Кратово

Контакт телефон: 070/739 006

e-mail: kocevska.slavica@yahoo.com

Кристина Петровска (заменик)- соработник за јавни дејности во општина Кратово

Контакт телефон: 078/731 879

e- mail: kristina.petrovska84@gmail.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedin