Јавно претпријатие Ј.П.КРАТОВО – Кратово

Годишен извештај за 2013

Годишен извештај за 2014

Програма 2014

Програма 2015


Друштво за комунални услуги СИЛКОМ ДООЕЛ Кратово

СИЛКОМ ДООЕЛ Кратово

ул. „Гоце Делчев“ бб

1360 Кратово

тел. (031) 481 106

Дејност: Собирање, обработка и снабдување со вода.

Документи: