Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локлана самоуправа (Сл. весник на Република Македонија бр. 05/2002) и член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 86/2007, 6/2007, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018, Градоначалникот на Општина Кратово, го донесе решението за определување на службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации.

Административниот службеник Љупчо Голубанов се определува како службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер


e-mail: ljupcogolubanov@yahoo.com
           contact.kratovo@gmail.com

 

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
„Службен гласник
на Општина Кратово
www.opstinakratovo.gov.mk

Плоштад „Маршал Тито“ бр.1, 1360 Кратово
(031) 481-202

 

Годишни извештаи

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

На следните линкови може да ги преземете:

Барањето за информации од јавен карактер ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ

Жалба превземете овде

Прирачник за поддршка на лица со попреченост при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер превземете овде

УПАТСТВО за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер превземете овде

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер: http://komspi.mk/

facebooktwitterrssyoutube