Извештаи

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Лице одговорно за информаци од јавен карактер:
Љупчо Голубанов
e-mail: ljupcogolubanov@yahoo.com
contact.kratovo@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
„Службен гласник„ на Општина Кратово
www.opstinakratovo.gov.mk

Плоштад „Маршал Тито“ бр.1, 1360 Кратово
(031) 481-202

Барањето за информации од јавен карактер можете да го ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ

Жалба превземете овде

Прирачник за поддршка на лица со попреченост при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер превземете овде

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер: http://komspi.mk/