Список на вработени во ЕЛС Кратово

 


Администрацијата на Локалната самоуправа на општина Кратово е организиран во одделенија и инспекторат:

 • Одделение за правни, општи работи и јавни дејности
 • Одделение за финансиски прашања
 • Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина и ЛЕР
 • Градежен инспектор
 • Територијална противпожарна единица – ТППЕ Кратово

_____________________________________________________________________

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности, Раководител Тодорче Николовски
Е-маил адреса: nikolovskitodorce@yahoo.com

_____________________________________________________________________

Одделение за финансиски прашања, Раководител Радмила Стојкова Китанова

Е-маил адреса: radmila_kitanova@opstinakratovo.gov.mk ; radmila_stojkova@yahoo.com

Надлежност и ингеренции на одделението:

 • наплата на даноци и комунални такси
 • буџет, буџетско и даночно книговодство
 • финансиско-сметководтствени работи
 • локален економски развој
 • извршување на даночни решенија

Одделение за урбанизам,комунални работи и заштита на животната средина и ЛЕР, Раководител Цане Анчов
Е-маил адреса: cane_ancov@opstinakratovo.gov.mk

Надлежност и ингеренции на одделението:

 • Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање
 • издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон
 • уредувањето на просторот и
 • уредувањето на градежното земјиште

Градежен инспектор: Орце Петковски

Е-маил адреса:orce.petkovski@gmail.com


Контакт е-маил адреси по одделенија:
danocno_kratovo@opstinakratovo.gov.mk
knigovodstvo_kratovo@opstinakratovo.gov.mk

Територијалната противпожарна единица на општина Кратово ги врши следните работи:

– Изготвување на планови и програми за заштита на лица, имот и добра од пожари;
– Организирање на противпожарна заштита;
– Гаснење на пожари;
– Одржување и употреба на уреди, опрема и средства за гаснење на пожари;
– Спасување на животи на граѓани и заштита на имоти загрозени од пожари и експлозии;
– Укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
– Извршување на други работи при несреќи и непогоди;