Список на вработени во ЕЛС Кратово

Лице назначено за работа со странки со одреден вид на потреби и негов заменик

Славица Коцевска
е-маил: kocevska.slavica@yahoo.com
тел. 031 481 202, моб. +389 (0) 71 210 831

Кристина Петровска
е-маил: kristina.petrovska84@gmail.com
тел.  031 481 202, моб. +389 (0) 72 320 425


Администрацијата на Локалната самоуправа на општина Кратово е организиран во три одделенија и инспекторат:

 • Одделение за правни, општи работи и јавни дејности
 • Одделение за финансиски прашања
 • Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина и ЛЕР
 • Комунален инспектор
 • Градежен инспектор
 • Територијална противпожарна единица

_____________________________________________________________________

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности, Раководител Тодорче Николовски
Е-маил адреса: nikolovskitodorce@yahoo.com

_____________________________________________________________________

Одделение за финансиски прашања, Раководител Радмила Стојкова Китанова

Е-маил адреса: radmila_kitanova@opstinakratovo.gov.mk ; radmila_stojkova@yahoo.com

Надлежност и ингеренции на одделението:

 • наплата на даноци и комунални такси
 • буџет, буџетско и даночно книговодство
 • финансиско-сметководтствени работи
 • локален економски развој
 • извршување на даночни решенија

Одделение за урбанизам,комунални работи и заштита на животната средина и ЛЕР, Раководител Цане Анчов
Е-маил адреса: cane_ancov@opstinakratovo.gov.mk

Надлежност и ингеренции на одделението:

 • Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање
 • издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон
 • уредувањето на просторот и
 • уредувањето на градежното земјиште

Овластен комунален инспектор и овластен градежен инспектор: Ванче Алексовски
Е-маил адреса: vance_aleksovski@opstinakratovo.gov.mk


Контакт е-маил адреси по одделенија:
danocno_kratovo@opstinakratovo.gov.mk
knigovodstvo_kratovo@opstinakratovo.gov.mk