УСЛУГИ ШТО СЕ ДАВААТ НА ГРАЃАНИТЕ:

ПРИЕМ НА СТРАНКИ И ИЗДАВАЊЕ НА УПЛАТНИЦИ ПО СИТЕ ВИДОВИ ДАНОЦИ И ТАКСИ
УВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ
РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА ДАНОКОТ НА ИМОТ
РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА ДАНОКОТ НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК
РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ
РЕШЕНИЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОЧЕН ДОЛГ
РЕШЕНИЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ НА ПОГРЕШНО УПЛАТЕН ДАНОК
РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА КОМУНАЛНАТА ТАКСА

Контакт телефон: 031 481 202  лок.105

Одделение за финансиски прашања

  1. Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење дејност;
  2. Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина);
  3. Издавање на Одобрение за поставување на маси и столици во летни бавчи пред деловниот простор;
  4. Издавање на Решение за данок на имот;
  5. Издавање на Решение за користење на простор пред деловен простор за вршење дејност;
  6. Повраток на погрешно уплатени средства;
  7. Издавање на Решение за данок на подарок и наследство( по барање на граѓанин/клиент);
  8. Примање, приготвување, составување, препраќање на разни видови известувања, информации, преписки, изјави, претставки, дописи и сл.;

Одлука-за-утврдување-на-ориетациона-пазарна-вредност-на-гиз-и-земјоделско-земјиште-29.06.2018-год.

Документи, одлуки и извештај
facebooktwitterrssyoutube