Одделение за финансиски прашања

  1. Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење дејност;
  2. Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина);
  3. Издавање на Одобрение за поставување на маси и столици во летни бавчи пред деловниот простор;
  4. Издавање на Решение за данок на имот;
  5. Издавање на Решение за користење на простор пред деловен простор за вршење дејност;
  6. Повраток на погрешно уплатени средства;
  7. Издавање на Решение за данок на подарок и наследство( по барање на граѓанин/клиент);
  8. Примање, приготвување, составување, препраќање на разни видови известувања, информации, преписки, изјави, претставки, дописи и сл.;

Одлука-за-утврдување-на-ориетациона-пазарна-вредност-на-гиз-и-земјоделско-земјиште-29.06.2018-год.

Одлука за изменување на висината