Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ

Одлука за донесување на урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа со капацитет над 1МW и телекомуникациски столбови, м.в. КО Страцин Општина Кратово
Реализирани проекти
Тековни проекти
Идни проекти

Електронско издавање одобрение за градење

  •         Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

 Pravilnik za postapka za dobivanje e-odobrenie za gradenje

  • Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

 Pravilnik za sodrzina na proekti-nacin na oznacuvanje i zaverka

  • Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање одобрение за градење

E-dozvoli za gradenje-upatsvo za podnositeli_koregirano

Листа на одобрена урбанистичка документација

Листа со датуми за планирани инфраструктурни проекти на општината, вклучувајќи рехабилитација и одржување:

  1. Реконструкција на локален пат во с.Крилатица – 04.01.2019
  2. Реконструкција на локален пат кон с.Близанци – 03.01.2019
  3. Реконструкција на улица Св. Ѓорѓи Кратовски – 01.05.2019
  4. Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река – 01.08.2019
  5. Реконструкција на фасадата и пропратна столарија на ЈЗУ Кратово – 01.09.2019
facebooktwitterrssyoutube