Електронско издавање одобрение за градење

  •         Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

 Pravilnik za postapka za dobivanje e-odobrenie za gradenje

  • Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

 Pravilnik za sodrzina na proekti-nacin na oznacuvanje i zaverka

  • Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање одобрение за градење

E-dozvoli za gradenje-upatsvo za podnositeli_koregirano

Листа на одобрена урбанистичка документација