Реализирани проекти
Тековни проекти
Идни проекти

Електронско издавање одобрение за градење

  •         Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

 Pravilnik za postapka za dobivanje e-odobrenie za gradenje

  • Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

 Pravilnik za sodrzina na proekti-nacin na oznacuvanje i zaverka

  • Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање одобрение за градење

E-dozvoli za gradenje-upatsvo za podnositeli_koregirano

Листа на одобрена урбанистичка документација

Листа со датуми за планирани инфраструктурни проекти на општината, вклучувајќи рехабилитација и одржување:

  1. Реконструкција на локален пат во с.Крилатица – 04.01.2019
  2. Реконструкција на локален пат кон с.Близанци – 03.01.2019
  3. Реконструкција на улица Св. Ѓорѓи Кратовски – 01.05.2019
  4. Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река – 01.08.2019
  5. Реконструкција на фасадата и пропратна столарија на ЈЗУ Кратово – 01.09.2019