Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ

Проектни програми за фотоволтаични централи на КП 787,788,789,790,791, 794 793, 795, 796, 797 и 798
Проектни програми за К.П. 787; К.П. 762; К.П. 754; К.П. 755; К.П. 737; К.П. 748 и К.П. 800
Известување за јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на кп 524, кп525, кп533, кп534, КО Секулица и Графички дел
Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објекти со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земјиште), на кп бр.524, кп бр525 , кп бр.533, кп бр.534 КО Секулица, о.Кратово
Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план (за инфраструктурни водови) за довод на вода за с.Тополовиќ на дел од кп бр.693, дел од к.п. бр.2423, дел од к.п. бр.1367/1, дел од к.п. бр.1379, дел од к.п. бр 137, дел од к.п. 2426/1 и дел од к.п. бр.2050, КО Туралево, општина Кратово
Проектна програма за измена и дополна на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена E1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност од 0,97mv на КП1900, KO Талашманце, општина Кратово и решение за одобрување на проектот
Одлука за донесување на урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа со капацитет над 1МW и телекомуникациски столбови, м.в. КО Страцин Општина Кратово

 

 

Електронско издавање одобрение за градење

  •         Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

 Pravilnik za postapka za dobivanje e-odobrenie za gradenje

  • Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи

 Pravilnik za sodrzina na proekti-nacin na oznacuvanje i zaverka

  • Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање одобрение за градење

E-dozvoli za gradenje-upatsvo za podnositeli_koregirano

Листа на одобрена урбанистичка документација

Листа со датуми за планирани инфраструктурни проекти на општината, вклучувајќи рехабилитација и одржување:

  1. Реконструкција на локален пат во с.Крилатица – 04.01.2019
  2. Реконструкција на локален пат кон с.Близанци – 03.01.2019
  3. Реконструкција на улица Св. Ѓорѓи Кратовски – 01.05.2019
  4. Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река – 01.08.2019
  5. Реконструкција на фасадата и пропратна столарија на ЈЗУ Кратово – 01.09.2019
facebooktwitterrssyoutube