Закон за младинско учество и младински политики

Локалниот Совет на млади на Општина Кратово е формиран од страна на Советот на општина Кратово на 26.12.2014 година и брои 5 (пет) членови. Избран е претседател на Локалниот Младински Совет – Даниела Тодосова и заменик-претседател Влатко Стојановски.

Задачи на ,,Локалниот совет на млади“ за подрачјето на општина Кратово

1. Остварување на поширок општествен интерес на младите;

2. Подобрување на положбата на младите во општината;

3. Застапување на младите;

4. Учество и вклучување во креирањето на младинските политики;

5. Вмрежување и претставување на младите од Кратово на регионално, национално и меѓународно ниво;

6. Информирање на младите луѓе за прашања од нивен интерес и зајакнување на меѓуинституционалната и меѓусекторската соработка во работата со млади;

7. Советодавна и консултативна улога во процесот на селектирање на проекти и програми од интерес за младите од општината и локалните институции;

8. Испитување и согледување на проблемите и потребите на младите;

9. Воспоставување на соработка и координација со органите и телата на други нивоа на власт, а посебно со телата кои ги третираат младите;

10. Зајакнување на капацитетот на членовите и квалитетот на нивната работа како и подршка за младинско организирање и учество;

Изработена е Локална Младинска Стратегија на град Кратово за период од 2015-2020 година.

Документ: