Врз основа на член 113 став 1 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 и 129/15), Градоначалникот на општина Кратово

ОБЈАВУВА

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина Кратово донесе Решение за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола

за

Друштво за рударство и градежништво СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ Кратово, ул.„Гоце Делчев“ бр.78, Кратово.

Адреса на инсталацијата:  м.в.Шеинов вир, КО Кетеново Општина Кратово

Б-интегрираната еколошка дозвола ќе биде достапна и во просториите на Општина Кратово, Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР, секој работен ден од 8 до 16 часот.

Жалби против Решението може да се поднесат до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување.

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за ДРГ Силекс Неметали СТ ДООЕЛ Кратово: Б-интегрирана еколошка дозвола