Јавно претпријатие за комунални дејности и инфраструктура

„Кратово“ Кратово

тел. 031/ 488-074

веб страна: https://jpkdikratovo.mk/

е-маил:  jp.kratovo@yahoo.com

Распоред за собирање на комунален отпад

Договор за услуги за обезбедување на услуги за управување со отпад и одржување на јавната чистота

Статут на ЈП Кратово

facebooktwitterrssyoutube