Биографија на Градоначалник

Мите Андоновски

img_gradonacalnikМите Андоновски е роден на 17.09.1956 година во Скопје. Основно образование завршува во ОУ „Кочо Рацин“ – Кратово, а средно во гимназијата „Митко Пенџуклиски“ исто така во Кратово. Во 1975/76 се запишува на Економски факултет во Скопје, кој го завршува во 1980/81 и се стекнува со Диплома за дипломиран економист.

Првото вработување по завршувањето на студиите му е во „РИК Силекс“ – Кратово во 1981 година на местото раководител на продажба. Постепено напредува во кариерата на повеќе позиции во периодот од 1992-2002 година како претставник на фирмата „Силекс“ во Белград и во Софија за во 2002 година да биде назначен за комерцијален директор на „АД Силекс“ каде останува до локалните избори во 2005 година кога за првпат активно влегува во политиката.

На локалните избори во 2005 и 2009 година е избран за Градоначалник како кандидат на коалицијата за подобра Македонија (ВМРО ДПМНЕ, СПМ, ЛП и др.).

На локалните избори одржани во 2013 година повторно е избран за Градоначалник (трет мандат) и во моментот ја обавува истата функција.

Оженет е и татко на две деца.

Градоначалник

Член 31

Градоначалникот ги врши своите надлежностите во рамките утврдени со закон и овој Статут.

Член 32

Градоначалникот присуствува и учествува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на седниците на комисиите на Советот и посебните тела на Општината, без право на одлучување.

Градоначалникот може да определи и свои претставници кои ќe присуствуваат и учествуваат во работата на седниците на Советот, неговите комисии и посебните тела на Општината.

Член 33

Градоначалникот по сопствена иницијатива и по барање на Советот, го известува Советот за извршување поодделни работи од негова надлежност.

Член 34

Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината.

Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес и како добар домаќин.

Градоначалникот е должен, во управувањето со сопственоста на Општината, да презема мерки и да го обезбедува користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на Општината во согласност со закон.

Член 35

Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички интерес од надлежност на општините.

Член 36

Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на спреченост или отсуство.

Решението од став 1 на овој член градоначалникот го донесува во рок од 30 дена од денот на преземањето на функцијата.

Решението од став 1 на овој член се објавува во „Службениот гласник на Општината“.

За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува претседателот на Советот и членот на Советот кој ќе го заменува. (Од статутот на општина Кратово)