Градоначалник на општина Кратово

д-р Љупчо Бојаџиев

d-r Ljupco

Д-р Љупчо Бојаџиев е роден на ден 09.06.1955 година, во Ново Село, Струмица. Средно образование има завршено во Велес, Хемиско технолошко-техничко. Во Кратово живее од 1980 година, па се до денес.

Дипломирал на Медицинскиот факултет при УКИМ во 1988 година во Скопје, каде се стекнал со дипломата Доктор за општа медицина и се вработува во ЈЗУ Здравствен дом Кратово, во период од 1999 до 2004 стажирал на катедрата по очни болести во Скопје и по положување на специјалистичкиот испит во 2004 година работи како доктор специјалист офталмолог.

Од 1999-2003 година ја превзема функцијата на директор на ЈЗУ Здравствен дом Кратово, а од август 2017 година е повторно директор на ЈЗУ Здравствен дом Кратово.

Во неговата долгогодишна кариера на лекар се стекнал со многу сертификати и признанија во областа на медицината, и има учествувано на голем број на симпозиуми.

Претседател е на Општинскиот одбор на лекарската комора на Македонија, и член во Комисијата за стручни прашања.

На локалните избори во 2017 година е избран за Градоначалникот на општина Кратово. Оженет и татко на едно дете.

Градоначалник

Член 31

Градоначалникот ги врши своите надлежностите во рамките утврдени со закон и овој Статут.

Член 32

Градоначалникот присуствува и учествува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на седниците на комисиите на Советот и посебните тела на Општината, без право на одлучување.

Градоначалникот може да определи и свои претставници кои ќe присуствуваат и учествуваат во работата на седниците на Советот, неговите комисии и посебните тела на Општината.

Член 33

Градоначалникот по сопствена иницијатива и по барање на Советот, го известува Советот за извршување поодделни работи од негова надлежност.

Член 34

Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината.

Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес и како добар домаќин.

Градоначалникот е должен, во управувањето со сопственоста на Општината, да презема мерки и да го обезбедува користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на Општината во согласност со закон.

Член 35

Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички интерес од надлежност на општините.

Член 36

Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на спреченост или отсуство.

Решението од став 1 на овој член градоначалникот го донесува во рок од 30 дена од денот на преземањето на функцијата.

Решението од став 1 на овој член се објавува во „Службениот гласник на Општината“.

За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува претседателот на Советот и членот на Советот кој ќе го заменува. (Од статутот на општина Кратово)