Статут на општина Кратово-1

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Кратово

Превземете ги информациите за советот на Општина Кратово во PDF формат.

Конституирање

По спроведените локални избори одржани во 2017 година е конституиран Советот на општина Кратово на ден 25.10.2017 година кога е донесена Одлука за верификација на мандатот на членовите на Советот кои беа избрани на спроведените избори на начин утврден со закон и со давање и потпишување на свечената изјава со содржина утврдена со закон.

Согласно Статутот на општина Кратово верификацијата на мандатите на членовите на Советот се врши на првата конститутивна седница на Советот, по предлог на Комисија за прашања на верификација, избори и менувања што се формира на почетокот на седницата од редот на новоизбраните членови на Советот. Верификацијата на мандатите на членовите на Советот кои не биле присутни на првата седница на Советот, ја врши Советот на првата наредна седница на којашто ќе присуствуваат. Постапката за верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску се уредува со Деловникот.

Согласно Деловникот на Советот на општина Кратово конституирањето на Советот се врши на првата конститутивна седница на Советот со којашто претседава најстариот член на Советот се до изборот на Претседател на Советот, а првата конститутивна седница ја свикува поранешниот Претседател на Советот. Советот е конституиран доколку на конститутивната седница присуствуваат и им се верификуваат мандатите на мнозинството од вкупниот број членови на Советот, по предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања. Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања ја избира Советот од редот на членовите на кои врз основа на постигнатите изборни резултати, Општинската изборна комисија им издала решенија за извршениот избор на последните локални избори. Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања може да оспори решенија издадени од Општинската изборна комисија, за избор на одделни членови на Советот и да предложи верификација на мандатот да се одложи заради утврдување дали тие се издадени согласно постигнатите изборни резултати на учесниците. Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања може да предложи одлагање на верификацијата на мандатот на одделен член на Советот, и заради што:

  • со сигурност не може да се утврди неговиот идентитет (исто име и презиме со други личности)
  • постојат индиции за можна неспојливост на функцијата (вработен е во општинската администрација или презел функција или должност која со закон е утврдена како неспојлива со функцијата член на Советот)
  • настапила фактичка неможност за верификација на мандатот под услови утврдени со закон (во случај на смрт, престанок на жителството во општината, правосилна пресуда за кривично дело или донесено решение за одземање на деловната способност)

Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања му поднесува извештај на Советот со предлог на кои членови на Советот треба да им се верификуваат мандатите, а на кои треба да се одложи верификацијата на мандатите. Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот одделно по предлогот на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања донесува Одлука за верификација на мандатот на присутните членови на Советот. Советот со мнозинство гласови на вкупниот број членови на Советот, одлучува за секој предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања, за одлагањето на верификацијата на мандатот на членови на Советот. Доколку предлогот за одлагање на верификацијата на мандатот не го добие потребното мнозинство се смета дека Советот го верификувал мандатот на членот на Советот, чие одлагање се барало. Одлагањето на верификацијата на одделни мандати по предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања не може да биде подолго од 2 месеци. Член на Советот чиј мандат е оспорен или чија верификација е одложена, има право да присуствува на седница на Советот И да учествува во работата, без право на одлучување.

Локална Самоуправа на Општина Кратово
  Организациона Шема на Општинската Администрација

Советот на општина Кратово брои 15 советници

Претседател на Советот на општина Кратово е:

Слободан Постолов – СДСМ

Адреса: с.Живалево – Кратово

Контакт Телефон: 078/220-138
Емаил адреса: slobodan.postolov@yahoo.com

Другите Членови на Советот на општина Кратово се:

Влатко Постолов – СДСМ
Адреса: Осоговска бр.51 – Кратово
Контакт Телефон:077/881-172
Е-маил адреса: postolov_vlatko@yahoo.com
Златко Стојановски – СПМ
Адреса: Михајло Апостолски бр.6 – Кратово
Контакт Телефон: 078/246-589
Емаил адреса:zlat4eto2@gmail.com
Ранко Арсов – СДСМ
Адреса: Гоце Делчев бр.80/8
Контакт Телефон: 071/259-050
Тодорче Кировски – СДСМ
Адреса: с. Шлегово – Кратово
Контакт Телефон: 078/658-666
Емаил адреса: tosekirovski@gmail.com
Наташа Митевска – ЛДП
Адреса: Јосиф Даскалов бр.9 – Кратово
Контакт Телефон: 078/418-323
Емаил адреса: natasamitevska12@yahoo.com
Сања Милевска – СДСМ
Адреса: Глигор Пазавански бр.5 – Кратовo
Контакт Телефон: 078/205-209
Емаил адреса:sanjamilevska2@gmail.com
Драган Зафировски – ВМРО – ДПМНЕ
Адреса: Јосиф Даскалов бр.102 – Кратово
Контакт Телефон: 077/858-042
Емаил адреса: dragan_zafirovski@yahoo.com
Горан Ристовски – ВМРО – ДПМНЕ
Адреса: Планинка бр.40 – Кратово
Контакт Телефон: 077/599-843
Емаил адреса:ris_goran@yahoo.com
Томче Димитровски – СДСМ
Адреса: Карши Бавча бр.15 – Кратово
Контакт Телефон: 078/306-297
Емаил адреса: tomched@yahoo.com
Свете Стојмановски – СДСМ
Адреса: Св.Ѓорѓи Кратовски бр.1/3 – Кратово
Контакт Телефон: 070/214-526
Емаил адреса: sanitarec@yahoo.com
Габриела Илиевска – СДСМ
Адреса: Злетовска бб – Кратово
Контакт Телефон: 078/825-571
Е-маил адреса: gabrielailievska80@gmail.com
Даниела Николовска – СПМ
Адреса: Јосиф Даскалов бр.86 – Кратово
Контакт Телефон: 075/239-592
Емаил адреса: danielagjeorgjieva@yahoo.com
Владо Захариевски – СПМ
Адреса: Илинденска бр.1 – Кратово
Контакт Телефон: 071/982-921
Емаил адреса:
Сашка Милошева – СПМ
Адреса: 6-ти Септември бр.23А – Кратово
Контакт Телефон: 078/274-379
Емаил адреса: milosevasaska@hotmail.com