Ребаланс на буџет на Општина Кратово за 2015 год

PRIHODIBUG
RASHODIBUG

Основен буџет на Општина Кратово за 2015 год

PRIHODIBUG
RASHODIBUG

Завршна сметка на Општина Кратово за 2014 година

Завршна сметка за 2014 година

Ребаланс на буџет на Општина Кратово за 2014 година

PRIHODIREB
RASHODIREB

Доделени финансиски средства од Општина Кратово на НВО и Здруженија за 2013 година

Завршна сметка на Општина Кратово за 2013 година

Завршна сметка за 2013 година

Документи: