(Makedonski) Известување за јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4-времено сместување на КП 2937, КО Кратово

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin