Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-NCB-041-15

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на улица Гоце Делчев во градот Кратово, Реконструкција на локален пат во н.м. Железница и Изградба на паркинг и поплочување на тротоари во градот Кратово.

3. Општина Кратово ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на улица Гоце Делчев во градот Кратово, Реконструкција на локален пат во н.м. Железница и Изградба на паркинг и поплочување на тротоари во градот Кратово.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Општина Кратово

Град: Кратово

Поштенски број: 1360

Држава: Република Македонија

Телефон: +0038931481202

Факс: +0038931481202, 0038931481-335

Електронска адреса: opstina_kratovo@yahoo.com

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 737014049563010

Приходно конто: 724125

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кратово.

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 18.03.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 18.03.2016.

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 450.000,00 МКД.

9. Адреса: Општина Кратово

Град: Кратово

Поштенски број: 1360

Архива

Држава: Република Македонија

facebooktwittergoogle_pluslinkedin