Решение за свикување на 39 седница на Совет на општина Кратово

Врз основа на член 39 став 1 и 2 и член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр.5/2002), а согласно 25 од Статутот на општина Кратово и член 35 од Деловникот на Советот на општина Кратово, донесувам

РЕШЕНИЕ

за свикување на 39-та седница на советот на општина Кратово

Ја свикувам 39 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 06.12.2019 година (петок) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 13 часот. За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Предлог – Записник од 38-та седница на совет на општина Кратово;

1. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 410/4, КО Шлегово, Општина Кратово.
2.  Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 2560, КО Шопско Рударе, Општина Кратово.

3.  Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 2899/1, КО Страцин, Општина Кратово.

4. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 4201/3, кп 4201/2 и кп 6365/2  КО Страцин, Општина Кратово.

5. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 2237, КО Кратово, Општина Кратово.
6. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 2266, КО ШКратово, Општина Кратово.

7. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 3024, КО Кратово, Општина Кратово.

8. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 2392, кп 3392 и кп 2393 КО Кратово, Општина Кратово.

9. Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 10, КО Близанци, Општина Кратово.

10.  Предлог – Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичка – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за кп 125, КО Близанци, Општина Кратово.

11. Годишен план за вработување со Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово;
12.Годишен план со Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година во општина Кратово

13.Прашања и предлози.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

Се известуваат поканетите службени лица за задолжително присаство на седницата на Советот.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin