С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е.2, дел од блок 6-Кратово

Соопштение за организирање

Јавна анкета и Јавна презентација

Анкетен листГрафички приказ ДУП

Известување до институции

Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација

facebooktwittergoogle_pluslinkedin