ПОВИК за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

 

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP-NCB-141-19

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

  1. Република Северна Македонија доби грант средства од Светска банка за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Подобрување на патната инфраструктура во Кратово.

 

 

  1. Општина Кратово ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Подобрување на патната инфраструктура во Кратово.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Општина Кратово

Град: Кратово

Поштенски број: 1360

Држава: Република Македонија

Телефон: +0038931481202

Факс: +0038931481202,

Електронска адреса: contact.kratovo@gmail.com

Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 737014049563010

Приходно конто: 725939

 

  1. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Кратово со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 31.01.2020. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 31.01.2020.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 80.000,00 МКД

 

  1. 10. Адреса: Општина Кратово

Град: Кратово

Поштенски број: 1360

Архива

Држава: Република Македонија

facebooktwittergoogle_pluslinkedin