Оглас за Набавка на возило-метларка за чистење на улиците во Кратово

Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

MSIP-SH-MUN-KRAT-02-20

  1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за плаќања по договор за: Набавка на возило-метларка за чистење на улиците во Кратово.

Општина Кратово ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на добра –возило –метларка за чистење на улиците во Кратово да ги достават своите запечатени понуди.

  1. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за купување како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD заеми и IDA кредити од јануари 2011 година метод купување, и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.
  1. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

            Општина Кратово

            Адреса: Плоштад Маршал Тито, бб, 1360 Кратово

Тел:/факс ++389/031481202

Електронска пошта: contact.kratovo@gmail.com

Република Северна Македонија

  1. Заинтересираните Понудувачи бесплатно ќе ја добијат комплетната тендерска документација по поднесувањето на писмена апликација на горенаведената адреса.
  1. Понудите мора да се достават на горенаведената адреса до 12:00, пладне на 06/03/2020. Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени.
facebooktwittergoogle_pluslinkedin