РЕШЕНИЕ за свикување на 49-та седница на советот на општина Кратово

РЕШЕНИЕ

за свикување на 49-та седница на советот на општина Кратово

Ја свикувам 49 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 31.08.2020 година (понеделник) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Извештај – Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Кратово“ за 2019 година;
2. Статут со Предлог – Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности и инфраструктура „Кратово“;

3. Финансиски извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот извештај за период 01.01.2019 до 31.12.2019 година на ЈП „Кратово“;

4. Финансиски извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот извештај за период 01.01.2020 до 31.03.2020 година на ЈП „Кратово“;

5.  Финансиски извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот извештај за период 01.01.2020 до 30.06.2020 година на ЈП „Кратово“;

6. Годишен план со Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општина Кратово;

7. Предлог – Одлука за поддршка-учество во проектот „Градење капацитети кај општините за имплеметација на проекти“;
8. Годишен план со Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово за 2021 година;

9.Годишен план со Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово за 2021 година;

10.  Предлог-Одлука за давање согласност за утврдување на почетокот и завршеток на работното време на ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово;

11. Годишен извештај со Предлог-Решение за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово за работната 2019/2020 година;

12.  Годишна програма со Предлог-Решение за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово за работната 2020/2021 година;

13. Годишен извештај со Предлог-Решение за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ Кратово за работната 2019/2020 година;
14. Годишен програма со Предлог-Решение за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ Кратово за работната 2020/2021 година;

15.Прашања и предлози.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

Се известуваат поканетите службени лица за задолжително присаство на седницата на Советот.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin