РЕШЕНИЕ за свикување на 52-ра седница на советот на општина Кратово

Ја свикувам 52седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 12.11.2020 година (четврток) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 12 часот. За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Предлог-Записник од 51-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 29.10.2020 година;

1. Предлог – Одлука за верификација на мандатот на член на советот на општина Кратово;
2.План за Програми за развој со Предлог-Одлука за усвојување на План на Програмите за развој на Општина Кратово за периодот 2021-2023 година;

3. Програма со Предлог-Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Кратово од областа на културата и туризмот за 2021 година;

4. Програма со Предлог-Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Кратово од областа на социјалната заштита и здравството за 2021 година;

5. Програма со Предлог-Одлука за усвојување на Програма за поддршка на Општина Кратово на спортските активности за 2021 година;

6.Финансиски извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај за период 01.01.2020 до 30.09.2020 година на ЈКП „Кратово“;

7. Статут со Предлог – Одлука за давање согласност на Статутот на ЈП „Кратово“ Кратово;
8.Финансиски извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај за период 01.01.2020 до 31.03.2020 година на ЈКП „Кратово“;

9.Финансиски извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај за период 01.01.2020 до 30.06.2020 година на ЈКП „Кратово“;

10. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово;

11.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „Лазар Софијанов“ Кратово;

12.Прашања и предлози.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

Претседател на Совет на општина Кратово

Слободан Постолов
facebooktwittergoogle_pluslinkedin