Предлог план и Решение за одобрување

Одобрена проектна програма за Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа во КО Страцин.

Решение за одобрување на планска програма

Предлог за одобрување на Планска програма_

Планска програма за Урбанистички план за вон населено место

Записник од партиципативно тело

Геодетски елаборат

facebooktwittergoogle_pluslinkedin