Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Пријавувањето на заинтересираните кандидати ќе биде преку електронска пријава која е достапна на следниве веб страни: www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk. Откако ќе се пријават електронски, заинтересираните кандидати е потребно да достават придружна документација по пошта на адресата на Државниот завод за статистика (ул. Даме Груев 4 Скопје п.фах 506), најдоцна до 01.03.2021 година или на денот на закажаното тестирање во просториите каде што ќе се спроведе тестирањето.

Јавен конкурс за реонски инструктори и попишувачи: Конкурс

facebooktwittergoogle_pluslinkedin