Список на лиценцирани субјекти во патниот сообраќај во Кратово

реден број Назив и седиште на субјектот Вид на превоз што го врши субјектот и вид на превозно средство
1.

ДТТУ „Филе Турс“ ДООЕЛ Кратово
ул.„Мирче Ацев“ бр.21А
тел. 078 238 370

 – Слободен превоз на патници и посебен линиски превоз на патници

– Автобус

2.

ДТТУ „ Го-Да Ел Такси Гоќи“ ДООЕЛ Кратово
ул.„Тошо Куковски“ бр.57
тел. 078 223 956

 – Авто-такси превоз

– патнички автомобил

3. Панта – ПЕТ ТП Кратово с.Железница
тел. 077 869 158

 – Авто-такси превоз

– патнички автомобил

4. ДПТУ „Мерцедес Фул“ ДООЕЛ Кратово
ул.„Мирче Ацев“ бр.20
тел. 070 780 423

 – Авто-такси превоз

– Автомобил

facebooktwitterrssyoutube